Home > Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pułtuskiej 32 w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest powołane w celu:

 1. wspierania interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. podejmowania działań na rzecz integracji środowiska zawodowego diagnostów laboratoryjnych;

 3. umożliwienia diagnostom laboratoryjnym, a w szczególności kierownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów;

 4. wspierania inicjatyw na rzecz ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów;

 5. prowadzenia działalności szkoleniowej i dydaktycznej w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;

 6. wspierania inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, wiedzy i doskonalenia się fachowego diagnostów laboratoryjnych;

 7. reprezentowania interesów członków Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych;

 8. opiniowania i wypowiadania się w sprawach dotyczących diagnostyki laboratoryjnej i jej uregulowań prawnych;

 9. promocji zdrowia.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

 2. Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 8

Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:

 1. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów, dyskusji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz systemu ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. organizowanie spotkań kierowników medycznych laboratoriów diagnostycznych w celu wymiany poglądów i doświadczeń;

 3. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, w tym organizacjami zagranicznymi;

 4. współpracę z organami administracji rządowej oraz samorządowej, a także z instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;

 5. przedstawianie opinii w zakresie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki laboratoryjnej, w tym opinii co do aktów prawnych.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w drodze uchwały. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne pełniące funkcję kierownika Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być diagności laboratoryjni, którzy:
 1. zgłoszą wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia w formie pisemnej deklaracji,

 2. spełniają warunki określone przez Zarząd Stowarzyszenia,

 3. uiszczą wpis w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,

 4. opłacać będą regularnie składki członkowskie w wysokości corocznie uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 2. Utrata członkostwa może nastąpić w wypadku:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

  2. śmierci członka,

  3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,

  4. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

 3. Decyzje o utracie członkostwa podejmuje Zarząd.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

  3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

  4. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata i jest wspólna, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.

 3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 18

Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia może się odbyć pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę i nie zgłoszą sprzeciwu do porządku obrad.

§ 19

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 20

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W Zgromadzeniu Stowarzyszenia członkowie mogą brać udział poprzez upełnomocnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i złożone na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia najpóźniej w chwili rozpoczęcia obrad Zgromadzenia Stowarzyszenia.

  2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. Głosowanie jest jawne, z wyłączeniem uchwał w sprawach osobowych, w których to sprawach przeprowadza się głosowanie tajne.

  3. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Wyrażenie zgody jak i głosowanie może odbyć się drogą elektroniczną.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,

 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 11. wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi,

 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 22

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 23

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika/ Sekretarza i dwóch członków.

§ 24

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,

 2. realizacja celów Stowarzyszenia,

 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli zostanie podjęta odpowiednia uchwała przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

 10. przyjmowanie członka do Stowarzyszenia,

 11. podejmowanie decyzji o utracie członkostwa.

§ 26

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i dwóch członków.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,

 3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 29

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 30

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze analogicznej jak przy wyborze członków danego organu Stowarzyszenia. Do czasu uzupełnienia składu organ Stowarzyszenia działa w dotychczasowym składzie.

§ 31

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,

 2. z darowizn, spadków, zapisów,

 3. dochodów z własnej działalności statutowej,

 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

 5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 32

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia w tym sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa albo Wiceprezesa i drugiego członka Zarządu lub członka Stowarzyszenia upoważnionego przez Zarząd.

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 36

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.