Home > Wiedza > MIEJSCE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO W SYSTEMIE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – OPIEKA AMBULATORYJNA.

MIEJSCE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO W SYSTEMIE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – OPIEKA AMBULATORYJNA.

Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie kontraktowania usług przez NFZ pełni rolę podwykonawcy. Nie jest możliwe zakontraktowanie bezpośrednie usług laboratoryjnych. Na różnych poziomach NFZ różnie definiuje miejsce laboratorium w systemie. Jeżeli chodzi o opiekę medyczną w trybie ambulatoryjnym tj. Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna laboratorium musi być w dostępie. Laboratorium jako podwykonawca musi mieć umowę podwykonawczą ze świadczeniodawcą, który ma zakontraktowane świadczenia z NFZ. Podwykonawca rejestruje się w portalu SOP (system obsługi potencjału) gdzie wykazuje taką umowę wraz
z określeniem rodzaju i zakresu podwykonawstwa. Lekarze POZ dysponują listą badań diagnostycznych określonych w odpowiednim rozporządzeniu MZ (tzw. Koszykowym – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. D.U. z 2013 poz. 1248 ze zm.) oraz zarządzeniu Prezesa NFZ (Nr 69/2013/DSOZ ze zm.). Od roku 2015 obowiązuje nowa, rozszerzona lista badań. Zmienił się również sposób sprawozdawania badań analitycznych do NFZ przez POZ. W roku 2015 istnieje zależność: im więcej badań diagnostycznych wykonuje lekarz tym większą stawkę kapitacyjną zapłaci NFZ na jednego pacjenta. Po roku 2015 i analizie okaże się jak ta regulacja wpłynie na ilość zlecanych badań przez POZ. W roku 2014 POZ przeznaczał na badania diagnostyczne bardzo niewiele tj. ok. 4% swojego budżetu.

AOS również korzysta z usług laboratorium na zasadzie umowy podwykonawczej. System rejestracji w systemie jest taki sam jak opisano powyżej. Laboratorium w jednym i drugim przypadku musi być zarejestrowane w rejestrze KRDL. Niestety ten rejestr nie jest doskonały. Potrzebna jest natychmiastowa zmiana „Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej” w tym zakresie. MZ oraz NFZ dokonując takiego zapisu jest przekonane, że wszystkie laboratoria zarejestrowane w KIDL spełniają wszelkie wymogi prawa obowiązującego w Polsce i że KRDL posiada narzędzia do weryfikacji i kontroli rejestru. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z 2004r. tego niestety nie gwarantuje.

Lekarze AOS korzystają z katalogu świadczeń diagnostycznych, których wykonanie gwarantuje otrzymanie odpowiednio wyższych środków finansowych przez poradnię. W katalogu są zawarte wszystkie badania analityczne. Niestety lekarze nie korzystają  z pełnych możliwości jakie daje im katalog określony w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 79/2014/DSOZ z dn. 05.12.2014 r. Najczęściej wykorzystują 8-10 grup JGP ograniczając się do wykonywania jedynie procedur, które je charakteryzują, a co za tym idzie zlecają cały czas jednakowe grupy badań diagnostycznych.

Następnym zakresem kontraktowanym przez NFZ jest nocna i świąteczna opieka medyczna.

Tu dodatkowe punkty otrzymuje świadczeniodawca, który zapewni w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń – laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w godz. 18.00 – 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 – 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne). W pozostałych godzinach zapewnienie gotowości personelu.

Laboratorium może wykonać badania na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pracującego w podmiocie leczniczym, z którym laboratorium ma podpisaną umowę podwykonawczą. Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta.

O laboratorium diagnostycznym w szpitalu, o Pakiecie Onkologicznym już niedługo.

Pozdrawiam Waldemar Malinowski – przedstawiciel KIDL w Radzie Centrali NFZ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *